Ný birtingarmynd kynferðisbrota á netinu

Kæru foreldrar og forsjáraðilar.

Við viljum vekja athygli ykkar á nýrri birtingarmynd kynferðisbrota gegn börnum og unglingum sem vert er að vera vakandi fyrir. Komið hafa upp nokkur tilvik á síðustu vikum þar sem fullorðnir aðilar hafa verið að greiða ungmennum á grunnskólaaldri peninga fyrir kynferðislegar ljósmyndir. Leið þeirra að samskiptum við ungmennin er í flestum tilvikum í gegnum spjall á netinu og þá helst Snapchat og Instagram auk þess sem Tik tok og appið Telegram hafa verið nefnd. Börnum eru boðnar á bilinu 5.000- 10.000 krónur fyrir myndina og fer upphæðin eftir því hvað sést á myndinni og hversu skýr hún er. Greiðslur hafa farið fram í gegnum öpp eins og Aur og Kass.

Vitað er að fullorðnir aðilar sem kaupa ljósmyndir af börnum nota myndirnar stundum gegn þeim til að fá þau til að senda fleiri og grófari myndir. Eins reyna þessir aðilar stundum að nálgast börn á frekari hátt m.a. með því að gefa þeim gjafir og bjóðast til að gera þeim einhverskonar greiða. Þegar slíkt á sér stað er viðkomandi að reyna að mynda persónulegt samband við ungmennin, búa til sameiginlegt leyndarmál og aðilinn á þá inni hjá þeim fyrir vikið. Þetta er því miður þekkt leið í kynferðisbrotamálum gegn börnum, að bjóða þeim sælgæti, peninga eða aðrar gjafir til að vinna sér inn traust og velvilja. Það getur því reynst barni erfiðara að neita viðkomandi um kynferðislega greiða ef það hefur þegið gjafir eða peninga frá viðkomandi. Barnið getur upplifað skömm yfir fyrri samskiptum og því getur það reynst barni erfitt að segja frá því sem hefur gerst. Fullorðnir eru í valdastöðu gagnvart börnum og ábyrgðin er alfarið í höndum hins fullorðna aðila.

Börn geta upplifað sölu á nektarmyndum sem einfalda leið til að eignast smá pening án þess að gera sér nokkra grein fyrir hættunni. Vitað er að sum börn hafa stolið myndum af netinu og selt hinum fullorðnu en mikilvægt er að stöðva strax aðgengi þessara aðila að börnum.

Foreldrar geta farið yfir reikningsyfirlit barna sinna og athugað hvort ókunnugir aðilar hafa verið að leggja inn á börnin. Einnig er vert að vera á varðbergi ef barnið virðist eiga pening sem ekki er skýring á hvaðan kom (sum börn hafa látið millifæra á vini sína) og taka spjallið við barnið sitt um þennan veruleika. Barnið þarf að átta sig á hættunni án þess að það upplifi skömm. Það getur reynst fullorðnum auðvelt að afvegaleiða börn og börnin bera ekki ábyrgð á því. Reynið því frekar að mynda öruggt rými fyrir ykkar barn til að segja frá ef það þekkir til slíkra mála eða hefur orðið fyrir slíku sjálft. Ef börn segja frá eða þið hafið upplýsingar eða grun um mál af þessum toga þá getur verið um að ræða brot á hegningarlögum. Því ber að tilkynna málið tafarlaust til lögreglu og barnaverndar í síma 411 9200.

ENGLISH:

Dear parents and custodians. We want to bring your attention to a new manifestation of sexual offences against children and adolescents, which calls for being vigilant about. There have been several cases in recent weeks where adult individuals have been paying young people of primary school age money for sexual photographs. Their access to communication with the youth is in most cases through online chat which is mainly Snapchat and Instagram, as well as Tik Tok and the app Telegram being mentioned. Children are offered between 5.000-10.000 kronas for the photograph and the amount depends on what is seen in the picture and how clear it is. Payments have been made through apps such as Aur and Kass. It is known that adult individuals who purchase photographs of children sometimes use the pictures against them to get them to send additional and more vulgar pictures. These individuals also try sometimes to approach children further, e.g. by giving them gifts and offering to do them some kind of favours. When this happens, the respective individual is trying to form a personal relationship with the youth by creating a shared secret, thus making them indebted as a result. This is unfortunately a known method in sexual offences against children; to offer them sweets, money or other gifts to earn their trust and goodwill. It can therefore be more difficult for a child to deny the respective individual a sexual favour if the child has accepted gifts or money from such an individual. The child may experience shame due to earlier communication and it can therefore be difficult for a child to divulge what has happened. Adults are in a position of power over children and the responsibility is entirely on the adult party. Children can experience the sale of nude pictures as a simple way to acquire a little money without realising the danger at all. It is known that pictures of some children have been stolen from the internet and sold to adults, but it is important to stop the access of these parties to children immediately. Parents can review their children’s accounts and see if strangers have been depositing into their accounts. There is also reason to be vigilant if the child seems to have money without any explanation for where it came from (some children have had it transferred to their friends) and have the talk with the child about this reality. The child needs to understand the danger without experiencing shame. It can be easy for adults to mislead children and the children are not responsible for this. Try therefore to form a safe space for your child to tell if they know about such cases or have experienced it themselves. If children tell or you have information or suspicion of a case of this nature, then it may be a violation of criminal law. The case must therefore be reported immediately to the police and child protection services at tel. 411 9200.

POLISH:

Drodzy rodzice i opiekunowie, Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nowe przejawy przestępstw na tle seksualnym względem dzieci i młodzieży, wobec których warto zachować czujność. W ostatnich tygodniach było kilka przypadków, w których dorośli płacili młodym ludziom w wieku szkolnym za ich zdjęcia z podtekstem seksualnym. Ich sposób komunikowania się z młodymi ludźmi odbywa się w większości przypadków za pośrednictwem czatu online, takich jak Snapchat i Instagram, a także Tik tok i zapomocą aplikacji Telegram. Dzieci otrzymują od 5 000 do 10 000 ISK za zdjęcie, a kwota zależy od tego co widać na zdjęciu i jak wyraźne ono jest. Płatności dokonywane są za pośrednictwem aplikacji takich jak Aur i Kass. Wiadomo, że dorośli, którzy kupują te zdjęcia od dzieci wykorzystują te zdjęcia przeciwko nim, do tego, aby skłonić je do wysyłania bardziej pornograficznych zdjęć. Osoby te również starają się podejść dzieci w inny sposób np. dając im prezenty i oferując im jakąś przysługę. Ma to zazwyczaj miejsce gdy osoba ta, o której mowa, próbuje nawiązać osobistą relację z młodymi ludźmi, stworzyć wspólny sekret, dzięki czemu dziecko będzie uzależnione od niej. Niestety, w przypadku przestępstw seksualnych wobec dzieci znanym sposobem jest oferowanie im słodyczy, pieniędzy lub innych prezentów w celu zdobycia zaufania i dobrej woli. Dlatego odmówienie komuś przysługi seksualnej może być trudniejsze dla dziecka, jeśli otrzymało od tej osoby prezenty lub pieniądze. Dziecko może odczuwać wstyd z powodu poprzednich interakcji i dlatego może być mu trudno powiedzieć, co się stało. Dorośli mają władzę nad dziećmi a odpowiedzialność spoczywa całkowicie na stronie dorosłych. Dzieci, sprzedaż swojej nagości mogą traktować jako prosty sposób na zarobienie pieniędzy bez zdawania sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Wiadomo, że niektóre dzieci kradną zdjęcia z Internetu i sprzedają je dorosłym, ale to co jest ważne to aby natychmiast wstrzymać dostęp tym osobom do dzieci. Rodzice mogą przeglądać konta swoich dzieci i sprawdzać, czy nieznajomi deponują pieniądze na kontach ich dzieci. Ważne jest również, aby zachować ostrożność, jeśli dziecko wydaje się mieć pieniądze, gdzie nie jest jasne dla nas, skąd pochodzą (niektóre dzieci przekazują je swoim znajomym) należy porozmawiać z dzieckiem na ten temat. Dziecko musi zacząć zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa bez poczucia winy lub wstydu. Dorosłym może być łatwo kupić uwagę dzieci ale to nie dzieci są za to odpowiedzialne. Należy postarać się stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której dziecko będzie mogło wypowiedzieć się czy jest świadome takiego zagrożenia lub czy też jego osobiście doświadczyło. Jeśli dzieci opowiedzą Tobie o podobnych problemach lub masz informacje, podejrzenia w tej sprawie to należy niezwłocznie zgłosić sprawę na policję i do barnavernd (Rzecznik Ochrony Praw Dziecka) pod nr tel. 411 9200, gdyż taka sprawa może stanowić naruszenie prawa karnego.